Kết quả kiểm định mẫu Nước tháng 3/2024

30/03/2024 08:08

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01-01:2018/BYT

Kết quả kiểm định mẫu Nước tháng 2/2024

29/02/2024 07:41

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01-01:2018/BYT

Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

05/04/2024 13:25

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo tạm dừng cấp nước tới khách hàng tại khu vực

Công Ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka khuyến cáo Khách hàng chủ động tích trữ nước

03/04/2024 15:26

Công Ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka khuyến cáo Khách hàng chủ động tích trữ nước

Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

02/04/2024 07:25

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo tạm dừng cấp nước tới khách hàng tại khu vực

Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

01/04/2024 07:37

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo tạm dừng cấp nước tới khách hàng tại khu vực

Kết quả nội kiểm chất lượng Nước tháng 1/2024

26/01/2024 07:34

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01-01:2018/BYT

Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

25/03/2024 09:25

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo tạm dừng cấp nước tới khách hàng tại khu vực

Kết quả nội kiểm chất lượng Nước tháng 10/2023

25/10/2023 09:54

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01-01:2018/BYT

Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

21/03/2024 16:59

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo tạm dừng cấp nước tới khách hàng tại khu vực