Thi công tuyến ông cấp Nước tại Tổ Dân Phố Đào Du

01-12-2020, 3:31 pm

Đội thi công nhà Máy thi công tuyến ông cấp Nước tại Tổ Dân Phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào

 

 

Bài viết liên quan