Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 03/2021 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

18-03-2021, 11:33 am

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Kết quả mẫu nước của Nhà Máy

 

 

 

 

Bài viết liên quan