Đội thi công triển khai lắp đặt đồng hồ tại thôn Kim Lũ

19-10-2020, 3:45 pm

Sau khi phổ biến và giới thiệu về các quy định của công ty, hướng dẫn về các thủ tục đăng ký. Được sự ủng hộ của người dân, Nước sạch Ngọc Tuấn triền khai lắp đồng hồ theo yêu cầu đăng ký lắp đặt tại thôn Kim Lũ, Xã Phù Ủng

 

Bài viết liên quan